Úprava stlačeného vzduchu

 
 
 

Úprava stlačeného vzduchu


Podľa spôsobu použitia je potrebné získavať vysušený, vyčistený, alebo celkom sterilný vzduch. Pomocou výrobkov KAESER získate kvalitný stlačený vzduch, ktorého hodnoty znečištenia ležia pod hranicou merateľnosti.

Akú úpravu stlačeného vzduchu potrebujete práve VY? Pokiaľ nenájdete odpoveď na túto otázku na našich stránkach, kontaktujte nás na info@kaeser.sk  a nechajte si poradiť od našich odborníkov.


SUŠENIE.

Kompresorom nasávaný atmosférický vzduch je zmes plynov, ktorý vždy obsahuje tiež vodnú paru. Schopnosť vzduchu pohlcovať vodu však kolíše, je závislá predovšetkým na teplote. Ak stúpa teplota vzduchu – ako pri stláčaní v kompresore – potom stúpa tiež schopnosť pohlcovať vodnú paru. Až behom nutného spätného ochladenia stlačeného vzduchu voda kondenzuje. V pripojenom cyklónovom odlučovači alebo vo vzdušníku je potom tento kondenzát odlúčený. Potom je však tlakový vzduch ešte stále na 100% nasytený vodnou parou. Jeho daľším ochladením sa preto vyskytujú ešte značné množstvá kondenzátu v sieti trubkového vedenia a na miestach spotreby. Bez dodatočného sušenia tlakového vzduchu sa preto nedá vyhnúť prevádzkovým poruchám, prerušeniu výroby rovnako ako drahým údržbovým a opravárenským prácam.


FILTRÁCIA.


V každom kubickom metre okolitého vzduchu nasává kompresor v priemere až 190 milionov častíc nečistôt, častice uhlovodíkov, virusy a bakterie. V samotnom kompresora sa dajú vyfiltrovať len väčšie častice nečistôt zo vzduchu pre stlačovanie. Veľkú čásť týchto nečistôt obsahuje i stlačený vzduch. Dôkladná úprava stlačeného vzduchu je preto vo väčšine prípadov dôležitá. Čistý stlačený vzduch zaručuje bezporuchovú prevádzku pneumatických strojov a rovnako riadenie, ako dlhú životnosť pneumatického náradia. Okrem toho zostávajú vedenie a ventily bez znečistenia. Čistý tlakový vzduch preto znižuje náklady na údržbu, opravy a čiastočne i náklady na zaobstaranie.ULOŽENIE STLAČENÉHO VZDUCHU.

Vzdušníky majú v stanici tlakového vzduchu svojim objemom pre uloženie a regulaciu veľmi dôležitú úlohu. Musia vyrovnávať špičky spotreby a často odlučovať kondenzát z tlakového vzduchu. Preto je veľmi dôležitá správná voľba veľkosti a spoľahlivá ochrana proti korózii. Naviac musia byť kontrolné intervaly čo najdlhšie. Tieto požiadavky prvotriedne spĺňajú vzdušníky od firmy KAESER.
Ďalej je treba zobrať ohľad na náročnosť montáže na mieste. So vzdušníkom kompletného systému EasyFit dodává KAESER dokonale pripravený vzdušník. Tým sú výrazne znížené nároky na montáž. 

SYSTÉM REGULÁCIE TLAKU.

Systémy úprav tlakového vzduchu sú optimalizované pre určité prietokové rýchlosti, ktoré sa pri práci v záťaži nastavujú na zadaný sieťový tlak. Pokiaľ po dobe kľudu alebo nízkej záťaži, behom ktorej bola sieť bez tlaku, chýba tento odpor, hrozí nebezpečie, že budú sušička a filter tlakovým vzduchom s prliš vysokou rýchlosťou prúdenia priamo „prevalcované“. Systémy regulácie tlaku tomu spoľahlivo zabraňujú. Slúži tak nielen k zabezpečeniu bezchybnej kvality stlačeného vzduchu, ale tiež zlepšuje prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť komponentov nasadených k úprave stlačeného vzduchu.TECHNIKA KONDENZÁTU.

Pri produkci stlačeného vzduchu vzniká kondenzát plynule. Je chemicky agresívny a obsahuje častice oleja rovnako ako čiastočky nečistôt (napr. hrdzu). Pokiaľ nie je na všetkých zberných mistach spoľahlivo odvedený, spôsobí kondenzát na prevádzkové poruchy a  koróziu v systéme tlakového vzduchu. Podľa skúseností nepracujú odvádzačeriadené plavákom v dlhších časových obdobiach celkom spoľahlivo, zatiaľ len časovo riadené odvádzače môžu spôsobiť straty tlaku.. Naproti tomu sú ideálne odvádzače kondenzátu s elektronicky riadenou hladinou Odvadzač kondenzátu ECO DRAIN
Pri výrobe stlačeného vzduchu je vznikajúci kondenzát podľa prevádzkových a okolitých podmienok viac, alebo menej prestupený nečistotami a olejom. Tieto škodlivé látky môžu zaťažiť životné prostredie. Aby byla dosiahnutá voda "schopná odvodu", je nutná úprava kondenzátu odpovedajúca momentálnemu stavu zákonov (v Nemecku pri priamom vypúšťaní Zákon o vodnom hospodárstve, pri nepriamom odvode ustanovenie o odvádzaní odpadovýh vôd). Túto úlohu preberajú hospodárne systémy na úpravu kondenzátu AQUAMAT od KAESER KOMPRESSOREN. Tieto zaručujú, že budú spoľahlivo dodržané zákonné limity (pre uhlovodíky napr. 10 resp. max. 20 mg/l).